Werkgeversaanpak, het woord zegt het al: de gezamenlijke aanpak van overheid en bedrijfsleven om regionale knelpunten op te lossen. De IJmond kent een hands-on mentaliteit. Is er een idee en draagvlak? Laten we dat op kleine schaal uitproberen, waar nodig aanpassen en bij succes breed uitzetten.

Werkgeversaanpak

Programma ‘Goed op weg’

Eind 2014 zijn 10 bedrijven benaderd om mee te doen met een pilot-programma. Deze bedrijven hebben getest of zij hun medewerkers konden bewegen de auto vaker te laten staan en op de fiets of met het OV openbaar vervoer naar het werk te komen. En met succes. Vanaf 1 mei 2015 is het stimuleringsprogramma ‘IJmond Bereikbaar – Goed op weg’ in de hele IJmond geïntroduceerd.

Pilotfase

In de pilotfase is vanuit het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit met 10 bedrijven gestart. Deze bedrijven hebben actief fietsdeelnemers geworven onder hun werknemers en de eerste shuttlelijn uitgetest tussen Beverwijk CS en bedrijventerrein Wijkermeer.

Campagnefase

Met indirecte werving via de werkgeversnetwerken in de IJmond en een actieve campagne over de bereikbaarheid van de regio tijdens de renovatie van de Velsertunnel hebben ruim 150 werkgevers zich aangemeld als deelnemer aan het programma van IJmond Bereikbaar. Deelname was zeer laagdrempelig. Het bedrijfsleven werd volledig ontzorgd. Naast fietsstimulering zijn op drie routes IJmond Bereikbaar shuttles ingezet.

Verankeringsfase

Na 1 april 2017 zijn alle werkgevers gevraagd of zij bij de kopgroep of het peloton willen aansluiten. De kopgroep voert een actief fietsstimuleringsbeleid en wordt daarbij door IJmond Bereikbaar ondersteund. Inmiddels vormen 40 bedrijven de kopgroep. Met hen zijn voor 2017 afspraken gemaakt over de inzet van harde maatregelen (vergoeding werkgever) en zachte maatregelen (e-bike probeeractie, bedrijfschallenge op maat en meer). De stimulering voor het overstappen naar het openbaar vervoer en het aanbieden van de gratis shuttlediensten is in overleg met de werkgevers gestopt.

Hier vindt u meer informatie over de resultaten van de kopgroep.


Spelregels IJmond Bereikbaar

Om aan het fietsprogramma mee te doen heeft IJmond Bereikbaar een aantal spelregels opgesteld voor de werkgever.


Succesfactoren

 • 80% van de aanmeldingen gebeurde door mond-op-mond reclame. Opvolging en implementatie door de mobiliteitsmakelaar.
 • Laagdrempelige toegang tot het programma. IJmond Bereikbaar heeft het bedrijfsleven op hoog niveau ontzorgd.
 • De renovatie en afsluiting van de Velsertunnel is voor het bedrijfsleven een belangrijke aanjager geweest om actie te nemen op het thema mobiliteit.
 • Er is voldoende tijd geweest om extrinsieke motivatie (bereikbaarheidsprobleem, financiële vergoeding voor werknemers) om te buigen naar intrinsieke motivatie (vitaliteit, duurzame inzetbaarheid).
 • Slagkracht door de korte lijnen met de IJmondgemeenten, de Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat.
 • Hands-on mentaliteit van werkgevers in de regio.

Aandachtspunten

 • De campagnefase van het programma was zeer sterk aanbod gestuurd door IJmond Bereikbaar. Dit maakte deelname enerzijds aantrekkelijk en laagdrempelig. Anderzijds kostte het daardoor in de verankeringsfase meer tijd om het initiatief aan de werkgevers over te dragen.
 • De aandacht van ondernemers gaat logischerwijs vooral naar hun primaire bedrijfsvoering. De nasleep van de economische crisis heeft deze houding nog versterkt. De thema’s bereikbaarheid en luchtkwaliteit kregen daardoor minder prioriteit.
 • Het overnemen van fietsregelingen duurt soms langer dan gewenst door bijvoorbeeld langlopende CAO-afspraken.
 • De nieuwe regelgeving of subsidiemogelijkheden voor fietsstimulering, zoals bijv. het Nieuwe Fietsenplan zijn vaak onvoldoende bekend.
 • Werkgevers benutten niet alle mogelijkheden en zouden de promotie van regelingen bij hun werknemers kunnen verbeteren.

Enquête werkgevers - winter 2016

Renovatie Velsertunnel in volle gang

Het doel van de enquête was om inzicht te verkrijgen in wat de campagne ‘Goed op weg’ het bedrijfsleven in de IJmond heeft opgeleverd. Daarnaast waren we benieuwd welke thema’s op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid bij organisaties actueel zijn.

Dit zijn enkele resultaten uit de enquête:

Wat heeft deelname aan IJmond Bereikbaar uw bedrijf tot nu toe opgeleverd?

63% Als werkgever ben ik meer bewust bezig hoe ik mijn werknemers kan stimuleren om minder gebruik te maken van de auto voor het woon/werkverkeer
56% Als werkgever ben ik goed/beter geïnformeerd over de verkeersmaatregelen rondom de renovatie van de Velsertunnel
34% Als werkgever ben ik meer bewust bezig met hoe ik kan bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio
56% Als werkgever heb ik op een makkelijke en prettige manier mijn werkgevers iets extra’s kunnen geven (km vergoeding, e-bike proberen)

Welke onderwerpen zijn, gerelateerd aan bereikbaarheid en mobiliteit, actueel bij uw organisatie?

56% Vitaliteit/duurzame inzetbaarheid van werknemers
53% Bereikbaarheid van het bedrijf/bedrijventerrein
25% Bereikbaarheid van de regio
22% Luchtkwaliteit van de regio
16% Het nieuwe werken (in relatie tot spitsmijden)                                                                                                                              

Op welke thema’s zou IJmond Bereikbaar voor u ook in 2017 van toegevoegde waarde zijn?

75% Voortzetting van het huidige programma inclusief fietsstimuleringscampagne
63% Samen met de gemeenten blijven zorgdragen voor goede infrastructuur op de fiets
34% Communicatieve ondersteuning fietsstimulering
31% Een platform blijven bieden voor de registratie van fietskilometers
25% Aanspreekpunt/ondersteuning subsidiemogelijkheden op het gebied van spitsmijden
19% Kennisinstituut m.b.t. mobiliteit en bereikbaarheid (mobiliteitsvisie IJmond)
9% Uitbreiding van het aantal thema’s met bijv. goederenvervoer en bereikbaarheid bedrijventerreinen

88% van de bedrijven wil aandacht blijven geven aan het motiveren en stimuleren van de fietsende werknemers, maar weet nog niet hoe. Sommige bedrijven hebben aangegeven te stoppen met het programma, omdat de Velsertunnel weer open is. Zij vinden bereikbaarheid dan geen issue meer. Een enkel bedrijf trekt de conclusie dat er te weinig animo is bij de werknemers om de auto te laten staan voor het woon/werkverkeer.