Samenwerking is het toverwoord in het programma van IJmond Bereikbaar. Nu en in de toekomst ervaren we bereikbaarheidsproblemen in de IJmond. Iedere dag is er een grote verkeersstroom binnen de IJmond zelf én van en naar de Metropoolregio Amsterdam. Daarom hebben de Omgevingsdienst IJmond, de IJmondgemeenten en het lokale bedrijfsleven, samen de handdoek opgepakt om maatregelen te bedenken die ten gunste zijn van de bereikbaarheid van de regio en bovendien positief bijdragen aan de luchtkwaliteit. Ieder van deze partijen levert vanuit zijn eigen rol een bijdrage aan het grote geheel en versterken elkaar op de moeilijke onderwerpen.

Samen bereik je meer

Stichting IJmond Bereikbaar

De uitvoering van het programma ligt in handen van de Stichting IJmond Bereikbaar. Het stichtingsbestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Ondernemersvereniging IJmond en Tata Steel, wordt ondersteund door Omgevingsdienst IJmond. De stichting heeft het initiatief genomen tot een gezamenlijke aanpak om de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de IJmond te verbeteren, waarbij de focus ligt bij het mobiliteitsmanagement van personen en goederen.

Stuurgroep Wegbeheerders

De direct betrokken wegbeheerders steunen deze aanpak en hebben zich medio 2011 verenigd in een stuurgroep met de wethouders verkeer en vervoer van de IJmondgemeenten. Vanuit deze stuurgroep is een Regionale Mobiliteitsvisie opgesteld, die nu wordt uitgevoerd. Er wordt specifiek geld vrijgemaakt en in een gemeentenoverschrijdend Mobiliteitsfonds gestort. De plannen voor een snelfietsroute door de IJmond zijn inmiddels vergevorderd.

Platform IJmond Bereikbaar

Betrokken overheden en bedrijven ontmoeten elkaar structureel in een platform. Deze aanpak en structuur staat garant voor een nieuwe impuls voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de IJmond, met een integrale aanpak gericht op werkgevers en werknemers en op het verbeteren van de verkeers- en vervoervoorzieningen.

Bedrijven leveren hun bijdrage door deel te nemen aan onze activiteiten en hun werknemers te stimuleren en te attenderen op alternatief vervoer, slim omgaan met vervoer en de spits. De Ondernemersvereniging IJmond en VNO NCW activeren hun leden en maken bereikbaarheid een belangrijk onderwerp binnen hun netwerk. Andere overheden, zoals provincie en rijk denken en financieren met ons mee om onze doelstellingen te behalen.

Rijkswaterstaat

Ten tijde van de renovatie van de Velsertunnel zijn Rijkwaterstaat en IJmond Bereikbaar zowel procesmatig als communicatief samen opgetrokken. Zo heeft IJmond Bereikbaar meegewerkt aan het Bereikbaarheidsplan Velsertunnel. In dit plan zijn allerlei maatregelen benoemd om de regio bereikbaar te houden. Eén van de maatregelen die in opdracht van Rijkswaterstaat is uitgevoerd door de Omgevingsdienst IJmond is het plaatsen van verkeerscamera’s op het omliggende wegennet. In april 2016 zijn op maar liefst 11 locaties camera’s geplaatst. De camera’s stonden op de routes door Heemskerk en Beverwijk. Bovendien zijn aanvullende camera’s op de A9 en A22 geplaatst om te zien of er filevorming ontstond voor de Wijkertunnel, op de calamiteitenbogen of de tijdelijke verbindingswegen (keerlussen). Na heropening van de Velsertunnel zijn de camera’s weer verwijderd.

Beter Benutten MRA

De subsidie voor IJmond Bereikbaar is onder meer beschikbaar gesteld door Beter Benutten: een platform van en voor betrokkenen bij het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. De IJmond valt onder de Metropoolregio Amsterdam.

Breikers

Werkgeversinitiatief Breikers helpt werkgevers met kennis, advies en financiering van oplossingen om hun medewerkers vertragingsvrij te laten reizen. Daarnaast zet Breikers in op innovatieve samenwerking met de overheid en ondersteuning van regionale initiatieven. Werkgevers in de IJmond konden in 2017 aanspraak maken

op subsidie voor kleine infrastructurele maatregelen ten gunste van fiets en OV. Ook Breikers krijgt steun van het programma Beter Benutten